Home | Wie ben ik en welke dienstverlening? | Mediation | Bedrijfscounseling | Personal (management) coaching
Lifestyle advisering | Interessante websites | Hoe krijgt u contact met mij?

Mediation

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke en onpartijdige derde (de mediator). Er gelden twee belangrijke uitgangspunten voor mediation: het moet zijn op basis van vrijwilligheid én strikte vertrouwelijkheid.
Essentieel in het mediation-proces is dat partijen zelf een oplossing voor hun conflict vinden en een juridische procedure wordt voorkomen. De onderlinge relatie en daarmee de kwaliteit van de samenwerking krijgt een nieuwe impuls. De taak van de mediator is ze bij dat proces te begeleiden, zonder over de inhoud van het conflict een oordeel te geven en zonder partij te kiezen.
Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming wordt vastgelegd. Ik ben een MfN-registermediator. Dit betekent dat de kwaliteit is gewaarborgd door voortdurende deskundigheidsbevordering, toetsing en jarenlange ervaring in mediation.

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten
Een arbeidsconflict beïnvloedt het functioneren van uw medewerkers in belangrijke mate. Arbeidsconflicten gaan dikwijls gepaard met ziekteverzuim waardoor bij het oplossen vele zaken door elkaar lopen zoals arbeidsrechtelijke, financiële en medische zaken. Zowel werkgever als medewerkers hebben belang bij een oplossing van het conflict. Het inschakelen van een professioneel bemiddelaar, een mediator, kan zinvol zijn. Er is sprake van conflictgerelateerd verzuim als conflicten als oorzaken van ziekteverzuim en WIA-instroom worden gezien. Een arbeidsconflict is géén ziekte en dient ook niet als zodanig te worden behandeld.

Ruim een derde van het verzuim wegens psychische klachten is rechtstreeks tot conflicten terug te voeren (Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid; Donner-1).

De werkwijze bij arbeidsconflicten
In samenwerking met mijn klanten hanteer ik een geprotocolleerde werkwijze met gebruikmaking van standaardformulieren. Protocol en formulieren kunnen, desgewenst, worden aangepast aan de wensen van de klant.
Een quickscan geeft duidelijkheid of het conflict geschikt is voor mediation.
In een intakegesprek worden alle aspecten van het conflict in kaart gebracht. Als partijen tot overeenkomst komen met de mediator, wordt er een mediationovereenkomst aangegaan. Hierin staan de afspraken, geheimhouding, vertrouwelijkheid, voorwaarden en tarieven. Het mediationproces volgt daarna in een aantal sessies van ca. 1,5 tot 2 uur.
De mediator stimuleert en begeleidt creatief het proces van onderhandelen om partijen zelf tot een oplossing te laten komen. Gemiddeld is de duur van een mediation 10 uur met een maximale doorlooptijd van 8 weken.

Wat zijn de voordelen van Mediation boven rechtspraak?

Gerechtelijke procedures en arbitrages zijn kostbaar en duren over het algemeen langer dan een mediationprocedure.

De voordelen van mediation:

 • mediation kan binnen 8 dagen beginnen; tijdige bemiddeling bespaart geld, tijd en energie;
 • relatief lagere kosten;
 • partijen zoeken zelf naar gezamenlijke oplossingen die gebaseerd zijn op een win-win resultaat;
 • partijen delen de kosten of anders de opdrachtgever;
 • snelle en informele procedure om geschillen op te lossen;
 • door actieve rol van partijen veel grip op de oplossing;
 • geen onnodige beschadiging van partijen;
 • behoud van toekomstige ouderrelatie doordat de relatie op verantwoorde wijze is afgesloten;
 • locatie van sessies naar voorkeur;
 • huisbezoeken mogelijk;
 • afspraken worden vastgelegd in een rechtsgeldige overeenkomst;
 • geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn gegarandeerd.De kwaliteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door voortdurende deskundigheidsbevordering en intervisie. Ingeschreven in het landelijke Register van Mediators van Mediation federatie Nederland (MfN), ADR International Register en lid van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv). Bij mediation hanteer ik het MfN-mediation-reglement en de MfN-klachtenregeling.